Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „BILETYSTARLIFE.PL”

 1. Postanowienia ogólne
  1. BILETYSTARLIFE.PL jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest STARLIFE PL sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrowskiego 13E,53 – 238 Wrocław, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164469. Adres do korespondencji: STARLIFE PL sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrowskiego 13E,53 – 238 Wrocław.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez STARLIFE PL sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrowskiego 13E,53 – 238 Wrocław, w szczególności za pośrednictwem serwisu BILETYSTARLIFE.PL oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów w zakresie organizowania przez Organizatora Wydarzeń, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez Serwis BILETYSTARLIFE.PL, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  4. Wszelkie prawa autorskie do serwisu BILETYSTARLIFE.PL należą w całości do STARLIFE PL sp. z o.o.
  5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu BILETYSTARLIFE.PL są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW.
 2. Definicje
  1. Organizator - STARLIFE PL sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrowskiego 13E,53 – 238 Wrocław. Adres do korespondencji: STARLIFE PL sp. z o.o. z siedzibą ul. Ostrowskiego 13E,53 – 238 Wrocław. mail:biuro@starlife.pl
  2. BILETYSTARLIFE.PL - serwis internetowy prowadzony przez Organizatora w ramach którego świadczone są usługi związane z organizacją oraz promocją wydarzeń przygotowywanych i prowadzonych przez Organizatora lub na jego zlecenie.
  3. Użytkownik - Użytkownikami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, będące Reprezentantami, jak i osoby nie związane do tej pory ze strukturą sprzedaży STARLIFE (MLM). który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu.
  4. Reprezentant – zarejestrowany, niezależny członek klubu STARLIFE, który aktywnie wykonuje swoją działalność, w ramach struktury sprzedaży(„MLM”) STARLIFE, regulowanej odrębnymi przepisami.
  5. Wydarzenie – usługa polegająca na zorganizowana przez Organizatora lub na jego zlecenie przedsięwzięcia w postaci: eventu, konferencji, szkolenia, imprezy promocyjnej, imprezy kulturalnej, integracyjnej i innych. Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
  6. Rejestracja – procedura zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu BILETYSTARLIFE.PL, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w serwisie BILETYSTARLIFE.PL.
  7. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu BILETYSTARLIFE.PL
  8. Cena – cena za udział w Wydarzeniach, określona w serwisie BILETYSTARLIFE.PL, indywidualnie dla każdego Wydarzenia. Ceny są cenami brutto (zobowiązującym podatkiem VAT).
 3. Rejestracja
  1. Rejestracja mogą dokonać Użytkownicy po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.
  2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  3. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail, imienia i nazwiska, nr telefonu, miejscowość oraz opcjonalnie adres korespondencyjny.
  4. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w serwisie BILETYSTARLIFE.PL, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
  5. W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, siedzibę, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego, opcjonalnie adres korespondencyjny.
 4. Zawarcie umowy
  1. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem jest udział Uczestnika w konkretnym wybranym Wydarzeniu zorganizowanym przez Organizatora, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Organizatora dotyczącej zakresu usług wskazanego w niniejszym Regulaminie, przez dokonanie Rejestracji oraz zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.
  2. Organizator pobiera opłaty za usługi udostępnione przez serwis BILETYSTARLIFE.PL, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych. Organizator przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje w serwisie BILETYSTARLIFE.PL o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych i opisanych w Regulaminie oraz wskazanych przy konkretnym Wydarzeniu w serwisie BILETYSTARLIFE.PL.
 5. Warunki płatności za Wydarzenie
  1. Organizator w serwisie BILETYSTARLIFE.PL. określa Cenę oddzielnie dla każdego z Wydarzeń.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup Uczestników, co zostanie określone oddzielnie dla każdego Wydarzenia.
  3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT oraz korekt faktur VAT drogą elektroniczną, na adres email podany w formularzu Rejestracji.
  4. Cena płatna jest z góry, po Rejestracji Uczestnika.
  5. Rachunek bankowy Organizatora do uiszczenia Ceny wskazany jest na stronie Rejestracji w serwisie BILETYSTARLIFE.PL.
  6. Cena może być uiszczona przez:
   • 6.1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych.
   • 6.2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych.
   • 6.3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek Organizatora.
  7. Reprezentanci mogą rozliczyć Cenę posiadanym bonusem ESTAR uzyskanym na podstawie odrębnych przepisów. Reprezentant chcący skorzystać z bonusu ESTAR, dokonuje wyboru odpowiedniego pola podczas rezerwacji biletu na stronie BILETYSTARLIFE.PL.
  8. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora wskazany na stronie rejestracyjnej. Zapłata jest dokonana z chwilą obciążenia rachunku bankowego Organizatora, jednak nie dalej jak, w ciągu 2 dni od dnia Rejestracji.
  9. Nieuiszczenie Ceny, w terminie określonym w ust. 7,8 jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu, co Uczestnik akceptuje. Po przekroczeniu ww. terminu Uczestnik może ponownie dokonać Rejestracji i uiścić Cenę, jeżeli są jeszcze wolne miejsca na dane Wydarzenie.
 6. Odwołanie i zmiana terminu Wydarzenia
  1. Organizator zachowuje prawo odwołania Wydarzenia najpóźniej, w terminie 7 dni przed zaplanowanym dniem jego rozpoczęcia. Konferencja może być odwołana za pomocą poczty elektronicznej (wiadomości e-mail) lub listów poleconych. Odwołanie Wydarzenia jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Organizatora (umowne prawo odstąpienia). Jeżeli Wydarzenie zostanie odwołana, Uczestnik otrzyma pełny zwrot uiszczonej Ceny.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
   • 2.1. Zmiany terminu Wydarzenia, w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników jest mniejsza niż 100 osób.
   • 2.2. Zmiany miejsca Wydarzenia, z zastrzeżeniem, że nie nastąpi zmiana miejscowości, w której ma odbyć się Wydarzenie.
   • 2.3. Modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia z zastrzeżeniem zachowanie stałej liczby godzin wskazanych dla danego Wydarzenia.
  3. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 2.1 niniejszego paragrafu Regulaminu, Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu Rejestracji, najpóźniej w terminie 4 dni przed terminem rozpoczęcia Konferencji. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną opłatę za Wydarzenie.
  4. W przypadku zaistnienia zdarzeń opisanych w ust. 2.2 lub 2.3. niniejszego paragrafu Regulaminu, Organizator powiadomi niezwłocznie Uczestnika o tym zdarzeniu na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu Rejestracji, najpóźniej w terminie 3 dni przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia.
  5. Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Wydarzenia, w razie zaistnienia okoliczności nagłych i całkowicie niezależnych od Organizatora, w szczególności działania siły wyższej jak np. klęski żywiołowe czy nagłe zdarzenie atmosferyczne, czy tez działanie osób trzecich niezależnych od Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail podany przez Uczestnika przy Rejestracji. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a Organizator zwróci Uczestnikowi całą uiszczoną przez Uczestnika Opłatę za Konferencję w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy na rachunek bankowy podany przez Uczestnika.
  6. W razie wyznaczenia przez Organizatora innej daty i/lub miejsca odwołanego zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu Wydarzenia, informuje o tym niezwłocznie Uczestnika. Jeżeli nie nastąpił jeszcze zwrot Ceny, o którym mowa pkt 5 niniejszego paragrafu, Uczestnik może zgłosić swój udział w tym Wydarzeniu Organizatorowi. W takim wypadku zwrot Ceny nie następuje.
 7. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu.
  1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu i odstąpienie od Umowy w terminach wskazanych poniżej. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Uczestnik składa Organizatorowi oświadczenie na piśmie, na adres wskazany w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą mailową: biuro@starlife.pl, o odstąpieniu od Umowy. W przypadku złożenia oświadczenia:
   • 1.1. najpóźniej w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 75% wpłaconej Ceny,
   • 1.2. w terminie od 7 do 13 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej Ceny,
   • 1.3. w terminie 6 dni lub późniejszym przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Organizator zwróci Uczestnikowi 25% wpłaconej Ceny.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu w innym terminie bez pobierania dodatkowych opłat, jeżeli odstąpił do Umowy w trybie opisanym w ust. 1 z uzasadnionych przyczyn.
  3. Postanowienia ust. 1-2 nie dotyczą Konsumentów w rozumieniu art., 221 k.c.. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Uczestnik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Wydarzenia) bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora wskazany w pkt I ust. 1 Regulaminu, przed upływem terminu.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów:
   • 4.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • 4.2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • 4.3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  6. Zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie.
  7. W wypadku zawarcia Umowy w warunkach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu zakończenia świadczenia usługi.
  8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny.
 8. Przebieg Wydarzenia
  1. Zawierając Umowę Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez Organizatora poprzez fotografowanie oraz filmowanie Wydarzenia. Uczestnik wyraża zgodę na późniejsze nieodpłatne wykorzystanie wymienionych materiałów do promowania Wydarzenia w każdy wybrany przez Organizatora sposób.
  2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie, przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej, oraz na rozpowszechnianie przebiegu oraz informacji uzyskanych w trakcie Wydarzenia w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
  3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Wydarzenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody uprawnionych osób.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Organizator w związku z Rejestracją oraz udziałem Uczestnika w Wydarzeniu zbiera i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, miejscowość, opcjonalnie adres korespondencyjny dostawy i ich przekazywanie podmiotom współpracujących z Organizatorem (Administratorem) tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych, zakreślając określone punkty przy Rejestracji.
  3. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych podanych przy Rejestracji.
  4. Baza danych osobowych Uczestników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  5. Administratorem danych osobowych jest STARLIFE PL sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 13E,53 – 238 Wrocław, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  6. Organizator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Organizatorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  7. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
  8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych ze zbioru Organizatora jest dokonywane na podstawie przesłania do Organizatora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Uczestnika.
 10. Reklamacje
  1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji Wydarzenia nie jest zgodny z Umową, ma on prawo do złożenia reklamacji na adres: sekretariat@starlife.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w § 1ust. 1 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia lub też od dnia, w którym zgodnie z Umową Wydarzenie miała się zakończyć. Reklamacja powinna zawierać, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji:
   1. imię i nazwisko Uczestnika,
   2. oznaczenie Konferencji,
   3. opis zastrzeżeń dotyczących Konferencji,
   4. datę zawarcia Umowy.
  2. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Uczestnik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację w formie pisemnej lub na podany adres e-mail.
 11. Odpowiedzialność
  1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Wydarzenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wprowadza dalej idącą odpowiedzialność.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.
  3. Konsument może skorzystać z pozasądowych, powszechnie dostępnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych w regulaminach instytucji prowadzących takie postępowania, w szczególności: miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów i Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Inspekcji Handlowej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulamin, w każdym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowego Regulaminu na Stronie internetowej pod adresem: https://biletystarlife.pl/?cmd=regulamin. Zmienionego Regulaminu nie stosuje się do Umów zawartych przed jego wejściem w życie.